logo

Šaltuonos g. 14, Eržvilkas
Telefonas: (8 447) 43158

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 


button tamo

 

Pamokų laikas

1.   8.30 - 9.15
2.   9.25 - 10.10
3.   10.20 - 11.05
4.   11.25 - 12.10
5.   12.30 - 13.15
6.   13.25 - 14.10
7.   14.20 - 15.05
8.   15.15 - 16.00

Gimnazijos metodinė veikla

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

2014-2015m.m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vartojamos sąvokos:

1.1. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklos vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija.

1.2. Metodinė grupė – gimnazijoje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo koncentrą, klasę, sritį ar dalyką arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai spręsti.

1.3. Gimnazijos metodinė taryba – gimnazijoje veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą.

1.4. Metodinė priemonė – mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje perteikiama ugdymo sritis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi.

1.5. Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, laboratorinė priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės, specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės.

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 2. Metodinės  veiklos tikslas -  siekti nuolatinio mokytojų profesinės  kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

3.Metodinės veiklos uždaviniai:

3.1.užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

3.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją;

3.3. skatinti IKT naudojimą pamokose;

3.4. sukurti  vertinimo ir įsivertinimo sistemą gimnazijoje.

3.5. Tobulinti informavimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas.

3.6. Spręsti pamokų lankomumo problemą, didinant mokinių motyvaciją ir skatinant sistemingą pamokų lankymą. 

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

4.Metodinė veikla organizuojama gimnazijoje.

5.Gimnazijoje veikia 5 metodinės grupės:

5.1.Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių metodinė grupė.

5.2. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė.

5.3. Humanitarinių mokslų metodinė grupė.

5.4.Socialinių, dorinio ugdymo, menų, technologinių mokslų ir kūno kultūros metodinė grupė.

5.5. Klasių vadovų metodinė grupė.

6. Gimnazijoje veikia metodinė taryba.

7. Metodinėms grupėms vadovauja pirmininkai:

7.1. priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių metodinei grupei vadovauja Vaidutė Kazakevičienė;

7.2. gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinei grupei vadovauja Loreta Aniulienė;

7.3.  socialinių, dorinio ugdymo, menų, technologinių mokslų ir kūno kultūros grupei vadovauja Regina Balčaitienė;

7.4. humanitarinių mokslų  grupei vadovauja Violeta Kubiliūtė – Piaseckienė;

7.5.klasių vadovų metodinei grupei vadovauja Albina Tamošaitienė.

8.Metodinę tarybą sudaro visų metodinių grupių pirmininkai:

Vaidutė Kazakevičienė

Loreta Aniulienė

Violeta Kubiliūtė- Piaseckienė

Regina Balčaitienė

Albina Tamošaitienė

9.Metodinės tarybos veiklą kuruoja gimnazijos  direktorė Birutė Genienė.

10.Mokyklos metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip 3metų laikotarpiui.

 IV.METODINIŲ GRUPIŲ IR TARYBOS FUNKCIJOS

 11.Metodinės grupės funkcijos:

11.1.nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti grupių metodinės veiklos prioritetus;

11.2. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;

11.3. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;

11.5. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais gimnazijos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojui, gimnazijos tarybai;

12. Metodinių grupių veiklos planai sudaromi 1 metams.

13. Metodinės tarybos funkcijos:

13.1.kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus gimnazijoje;

13.2. koordinuoti gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;

13.3.nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus;

13.4. inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

13.5. kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui, nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą , ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;

13.6. prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;

13.7. teikti siūlymus metodinėms grupėms, gimnazijos vadovui, jo pavaduotojui, mokyklos metodinei tarybai.

14. Gimnazijos metodinė taryba savo darbą planuoja metams.