Gimnazijos taryba – yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų Gimnazijos bendruomenės narių atstovus bei Gimnazijos rėmėjus svarbiausiems Gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos taryba:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • derina Gimnazijos strateginį veiklos planą, metinį Gimnazijos veiklos planą, Gimnazijos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymų;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, jo galimybes, inicijuoja naujas bendradarbiavimo formas ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovybei;
 • ugdo ir plėtoja Gimnazijos kultūrą;
 • skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
 • skiria tėvų atstovus į konkurso direktoriaus pareigoms eiti komisiją;
 • turi teisę gauti informaciją apie visą Gimnazijos veiklą;
 • turi teisę sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ir teisingumą ištirs kompetentingos institucijos;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina Gimnazijos vadovų veiklą;
 • gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;
 • gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos tarybos sudėtis 2023–2024

Vardas, pavardėAtstovavimasPareigos taryboje
Ieva ŠimkūnienėTėvų atstovėPirmininkė
Regina BalčaitienėMokytojų atstovėSekretorė
Ramunė DumašiutėMokytojų atstovėNarė
Ilona SkrodenienėMokytojų atstovėNarė
Zina JuškienėTėvų atstovėNarė
Virginija ŠkudžinskienėTėvų atstovėNarė
Adrija Anglickaitė2G klasės mokinėNarė
Vesta-Edilija Stanevičiūtė2G klasės mokinėNarė
Irmantė Juškytė8 klasės mokinėNarė