Išrašas iš Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių

Mokinių pareigos:

 • sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;
 • nevėluoti į pamokas ir kitus renginius,vilkėti gimnazijos uniformą;
 • atsinešti reikalingas mokymuisi priemones, sportinę aprangą;
 • stropiai ir sąžiningai mokytis, pagarbiai bendrauti su mokytojais, gimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti kitų;
 • pamokų ar kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos ar renginio rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;
 • lankyti kiekvieną pamoką, praleidus – pateisinti jas gimnazijos nustatyta tvarka;
 • gimnazijoje susirgus ar susižeidus kreiptis į klasės auklėtoją, gimnazijos administraciją;
 • pertraukų metu elgtis kultūringai, santūriai, nedemonstruoti viešai savo meilės jausmų, vykdyti budinčiųjų nurodymus;
 • pametus ar sugadinus spaudinį ar vadovėlį, nupirkti naują. Jei nėra galimybės nupirkti tokį pat leidinį, už jį sumokėti leidinio kainą.
 • sugadinus gimnazijos inventorių, žalą atlyginti pagal administracijos surašytą aktą;
 • rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų, sportinės aprangos. Dingus drabužiams skubiai kreiptis į rūbininką ar budinčius gimnazijos vadovus;
 • esant laisvai pamokai dirbti skaitykloje, būti pirmo aukšto pagrindiniame koridoriuje, gimnazijos teritorijoje ir netrukdyti vykstančioms pamokoms;
 • supažindinti tėvus su klasės auklėtojų pateikta informacija apie mokymąsi, lankomumą bei drausmę. Ataskaitą su tėvų parašu gražinti klasės auklėtojui.

Mokiniams gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama:

 • rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, alkoholinius gėrimus, narkotikus, tonizuojančias medžiagasgimnazijoje ir už jos ribų. Mokiniams, nesilaikantiems šių reikalavimų, gali būti taikomos administraciniame teisės pažeidimų kodekse numatytos sankcijos.
 • nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdomuoju procesu;
 • pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti kitus;
 • šiukšlinti gimnazijoje, jos teritorijoje bei viešose vietose;
 • žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;
 • slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti mokinių, mokytojų ir gimnazijos darbuotojų veiklą ir pokalbius;
 • naudotis telefonu, mp3 grotuvu, ar kitomis ugdymo procese nereikalingomis priemonėmis (toliau – daiktai) pamokos metu:
 • pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;
 • mokiniui nereagavus į įspėjimą – mokytojas turi teisę laikinai paimti daiktus;
 • mokiniui atsisakius laikinai perduoti daiktą mokytojui – pasibaigus pamokai apie tai informuojama gimnazijos administracija. Laikinai iš mokinio paimti daiktai perduodami gimnazijos administracijai, apie tai informuojami tėvai ir grąžinami tik jiems (tėvams, globėjams) atvykus į gimnaziją; .
 • mokiniai turi žinoti darbo saugos, kelių eismo taisyklių reikalavimus ir jų griežtai laikytis. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui prie drabužių privalo būti prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaistą.
 • gindami savo teises mokiniai gali skųstis žodžiu ar raštu klasės auklėtojui, socialiniam pedagogui, gimnazijos direktoriui, gimnazijos tarybai.

Mokinių skatinimas:

 • gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams klasės auklėtojo teikimu direktoriaus įsakymu trimestro (pusmečio, mokslo metų) pabaigoje reiškiama padėka;
 • pradinių klasių mokiniams mokytojos teikimu pagyrimas, padėka reiškiama už mokymąsi aukštesniuoju lygmeniu.
 • metus baigę mokiniai apdovanojami pagyrimo raštais;
 • gerais ir labai gerais pažymiais baigę mokyklą mokiniai įrašomi į gimnazijos garbės knygą;

Pažeidus darbo tvarkos taisykles:

 • mokiniui naudojant daiktus nesusijusius su ugdymo procesu, mokytojas vieną kartą įspėja, o nepaklusus, daiktas laikinai paimamas ir atiduodamas tik tėvams.
 • moksleivio elgesys svarstomas klasėje, Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant tėvams.
 • esant reikalui gimnazijos vadovas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;
 • gimnazijos vadovai už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.