Rima Mikalkėnienė, specialioji pedagogė

Kontaktai

El. paštas: rima.mikalkeniene@erzvilkas.lt

Darbo laikas

 PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės valandos8.30 – 12.15
12.35 – 15.05
8.30 – 12.15
12.35 – 13.20
14.20 – 15.05
9.25 – 12.15
12.35 – 13.20
8.30 – 12.15
12.35 – 13.20
8.30 – 10.10
11.30 – 12.15
12.35 – 14.15
Nekontaktinės valandos8.00 – 8.30
15.10 – 18.10
8.00 – 8.30
13.30 – 14.15
15.05 – 18.05
8.00 – 9.15
13.30 – 19.00
8.00 – 8.30
13.30 – 18.45
8.00 – 8.30
10.20 – 11.05
14.15 – 18.15
Pietų pertrauka12.15 – 12.3512.15 – 12.3512.15 – 12.3512.15 – 12.3512.15 – 12.35

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. 
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Jurbarko pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Logopedo funkcijos

 • Įvertina mokinio (vaiko) kalbą (tartį, žodyną, gramatinę kalbos sandarą, rišliąją kalbą), kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose. 
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, auklėtojus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) tėvelius (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams (vaikams) teikimo klausimais.
 • Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.