Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinis ugdymas vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

Pradinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas.

Pradinio ugdymo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

  • Padėti įgyti prasmingų, aktualių vaikui žinių apie save, pasaulį ir kitus žmones.
  • Padėti išsiugdyti gebėjimus, reikalingus kaupti žinias ir patirtį, atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus.
  • Padėti išsiugdyti asmens kompetencijoms būtinus įgūdžius, gebėjimus ir vertybines nuostatas.
  • Sudaryti ugdymo sąlygas, palankias kompetencijoms plėtoti, humaniškai, demokratiškai, brandžiai, tautines ir visuotines vertybes pripažįstančiai asmenybei ugdyti.

Ugdymo organizavimas

 Ugdymo proceso trukmėUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaI pusmetisII pusmetis
1–4 klasės175 ugd. dienos2023-09-012024-05-312023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-05-31
5–10 klasės
I–II gimnazijos klasės
185 ugd. dienos2023-09-012024-06-142023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-06-14
III gimnazijos klasė180 ugd. dienų2023-09-012024-06-142023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-06-14
IV gimnazijos klasė170 ugd. dienų2023-09-012024-05-312023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-05-31

Atostogos

AtostogosDatos
Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.