Priešmokyklinio ugdymo tikslas: Sustiprinti vaiko socializacijos, bendravimo pamatus, parengti jį mokyklai ir palengvinti perėjimą nuo ugdymo šeimoje ar darželyje prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo grupę gali lankyti vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina  6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Gimnazijoje įrengta viena grupė.

Dirba dvi priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Ugdymas priešmokyklinėje grupėje trunka 10 valandų per dieną. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymas vyksta kaip vientisas procesas. Organizuojant žaidimus ir kitas veiklas, ugdomos vaikų pažintinės, socialinės, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninės kompetencijos.

Priešmokyklinėje grupėje dirba meninio ugdymo mokytoja, švietimo pagalbą teikia specialistų komanda.

GrupėMokytojos
„Pelėdžiukai“ Romualda Juodaitienė
Ieva Grunovaitė-Žvankauskienė