Projektas „Kokybės krepšelis“

Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

  • I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);
  • II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2022 m.

Projektui skirtos lėšos – 18 531 137,64 Eur.

Eržvilko gimnazijai iš viso skirta lėšų: 2020–2021 m. m. – 31 860,00 Eur, 2021–2022 m. m. – 29 736,00 Eur.

Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos veiklos tobulinimo planas parengtas atsižvelgiant į 2019–2021 m. strateginį planą, 2019 m. gimnazijos veiklos, 2017 m. išorės vertinimo ataskaitas, 2018–2019 m. IQUES online tyrimų ataskaitos duomenis, 2 kl. bei 4 kl. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) 2017 m. ir 2019 m. matematikos ir lietuvių kalbos rezultatų lyginamąją analizę.

Tobulinimo plano tikslas – bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas siekiant pagerinti mokinių pažangą.

1 uždavinys. Sukurti motyvuojančią aplinką, asmens ugdymo(si) sėkmei.
Jau gruodžio mėnesį bus atnaujintos gimnazijos bibliotekos-skaityklos patalpos, jose bus įrengtos išmanios grindys, o su 3D akiniais mokiniai galės dalyvauti interaktyviose matematikos, chemijos bei biologijos pamokose.

2 uždavinys. Gerinti pamokos vadybą, plėtojant savivaldaus mokymo(si) galimybes.
Ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo sąlygų gerinimas kiekvienoje pamokoje. Mokytojai sėkmingai naudojasi pagalbinėmis darbo priemonėmis, kurios palengvina darbą. Nuo spalio mėnesio aktyviai vyksta 5–8 kl. mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokų konsultacijos. Ugdymo turinį paįvairinti padeda įsigyta skaitmeninė mokymo priemonė „EDUKA“.

Asmeninės pažangos stebėjimas ir fiksavimas labai svarbus mokinio individualiai pažangai ir asmeniniams pasiekimams. Nuo spalio mėnesio mokytojai išklausę įvadinį „Reflektus“ programos seminarą aktyviai naudojasi programėle. Nuo lapkričio 20 dienos prasidės 40 ak. val. seminarų ciklas „Savivaldis ir personalizuotas mokymasis kaip sistema, jo planavimo ir organizavimo esminiai principai, nuostatos, aplinka, metodai“.

Kokybės krepšelio lėšomis lapkričio 13 dieną buvo instaliuota nauja skambučio sistema, kuri suteikė daug džiaugsmo ne tik mokiniams, bet ir visai gimnazijos bendruomenei. Pertraukų metu skambanti pagal mokinių norus parinkta muzika sukuria specifinę gėrio aurą.