Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendruomenės ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Gimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų taryba:

 • teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo planų, bendrųjų programų įgyvendinimo ir išsilavinimo standartų pasiekimo bei kitus klausimus;
 • aptaria mokymosi pasiekimų rezultatus, poilsio ir mitybos, mokinių sveikatos, saugos darbe klausimus;
 • aptaria poreikius ir teikia siūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;
 • slaptu balsavimu renka mokytojus į Gimnazijos tarybą bei mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos komisiją;
 • teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, dalyvauja planuojant Gimnazijos veiklą;
 • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo(si) rezultatus, analizuoja mokinių krūvius, lankomumą, svarsto Gimnazijos nelankymo priežastis, analizuoja nepažangumo priežastis ir teikia siūlymus jo gerinimui;
 • analizuoja skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja neformaliojo ugdymo organizavimą ir teikia siūlymus jo tobulinimui;
 • aptaria švietimo reformos ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų metodinės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • svarsto mokytojų pedagoginio darbo krūvius;
 • svarsto Gimnazijos ugdymo planą;
 • turi teisę gauti iš Gimnazijos administracijos visą informaciją apie Gimnazijos veiklą;
 • mokytojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų veikloje;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktais nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
Pavardė, vardasPareigos Mokytojų taryboje
Kazakevičienė Vaidutėpirmininkas
Barauskienė Ilonasekretorius