Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

     Valstybės garantuojamas visuotinis vidurinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pagrindinį išsilavinimą.

     Vidurinis ugdymas vykdomas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas. Jas sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai bei galimi profesinio mokymo programų moduliai. Jos įgyvendinamos vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

     Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius privalomus brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas ir 1 pasirinkto dalyko egzaminas. Jei mokinys pageidauja, gali laikyti ir daugiau egzaminų (iki 6). Išlaikius 2 brandos egzaminus gaunamas brandos atestatas.

     Stojantieji į valstybės finansuojamą studijų vietą Lietuvos aukštosiose mokyklose turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos brandos egzaminus. 

     Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pakanka būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

Ugdymo organizavimas

 Ugdymo proceso trukmėUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaI pusmetisII pusmetis
1–4 klasės175 ugd. dienos2023-09-012024-05-312023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-05-31
5–10 klasės
I–II gimnazijos klasės
185 ugd. dienos2023-09-012024-06-142023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-06-14
III gimnazijos klasė180 ugd. dienų2023-09-012024-06-142023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-06-14
IV gimnazijos klasė170 ugd. dienų2023-09-012024-05-312023-09-01 iki
2024-01-19
2024-01-22 iki
2024-05-31

Atostogos

AtostogosDatos
Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.